RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

ACE RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

ACE olarak faaliyetlerimizin çevreye etkilerini minimize etme konusunda taahhütte bulunuyoruz. İklim değişikliğine yönelik politikaları, hayati doğal kaynaklarımıza zarar vermemesi ve toplumun güvenli ve makul maliyetli enerji için artan ihtiyacını karşılamaya engel olmaması koşuluyla destekliyoruz.

Operasyonlarımızın, doğal çevreye etkilerini minimize etmeyi, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına tam uygunluk da dahil olmak üzere taahhüt ediyoruz.

1. Aşağıdaki maddelere uygun bir çevre yönetim sistemini uygulamayı sürdüreceğiz:

A. Operasyonlarımızın ve iş uygulamalarımızın doğal çevreye karşı oluşturabileceği risklerin tanımlanıp, uygulanabilir düzeyde en aza indirgenmesi.

B. İş kaynaklı çevre kazalarının, gerçekleşmiş veya son anda önlenmiş vakaların araştırılması ve raporlanmasını talep etmek; nedenlerini belirten kayıtları tutmak ve tekrarlanmalarını önlemek için koşulları iyileştirici önlemler alınması.

C. Hedefler ve göstergeler koyarak, çevresel etkiler, iyileştirici önlemler ve yakalanan performans üstüne kararlı bir yönetim ve raporlama sağlanması.

D. Tüm tesis ve operasyonların planlamasının, tasarımının ve işletiminin açık bir şekilde çevre yönetimi standartlarına, süreç ve prosedürlerine uygun olarak yapılması.

E. Tüm çalışanların, doğal çevreye verilebilecek zararların yok edilmesi veya minimize edilmesi için gereken bilgi ve beceri seviyesine getirildiğinden ve gerekli kaynaklara ulaşabildiklerinden emin olunması.

F. Çalışanların, çevreye zarar verebilecek bir durum oluşabileceğini düşündüklerinde, ilgili çalışmanın durdurulması konusunda yetkilendirilmesi.

G. Çevre yönetimi konusunda sürekli performans artırımı için geri bildirim/denetim döngüsünün oluşturulması.

2. Operasyonlarımızda çevreye duyarlı teknolojiler kullanılması konusunda çaba göstereceğiz.

3. Operasyonlarımızın çevreye uygunluk performansını artıracak önlemleri aşağıdaki maddeler de dahil olmak üzere, aşamalı olarak hayata geçireceğiz.

A. Enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanımının iyileştirilmesi,

B. Sera gazı salınımının azaltılması ve üçüncü partilerle iklim korumasına katkıda bulunmak için işbirliği yapılması,

C. Su kullanımının azaltılması,

D. Atıkların azaltılması, yeniden kullanımın ve geri dönüşümün artırılması,

E. Hava, kara ve suya madde salınımının azatılması.

4. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunun azaltılması konusunda çaba göstereceğiz.

5. Kirletici maddelerin salınımını engelleyeceğiz veya, engellemek teknik olarak mümkün değilse, salınımı minimize ederek ve potansiyel etkilerini gerekli ve mümkün olduğu ölçüde azaltacağız.

6. Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki etkimizi saptayacağız, kesin zararları engellemeye çalışacağız ve etkileri minimize edeceğiz.

7. Çevreye etkisi olacak kaza ve olaylarla mücadele için acil durum prosedürü oluşturacağız.

8. Uluslararası standartlara uygun olarak, yapacağımız projelerin ve aktivitelerin, çevreye ve toplumlara etkileri konusunda etki değerlendirmesinde bulunacağız.

9. İş ortaklarımızla, onları da etkileyebilecek çevresel riskler konusunda iletişime geçerek bilgilendirildiklerinden emin olacağız.

Relationship

İLİŞKİLER

Şeffaflığın temel prensip sayıldığı uzun soluklu ilişkiler kurmak için çalışırız.

Cost Effectiveness

DÜŞÜK MALİYET

İş odağımızda her zaman; güvenlik, hizmet ve hızdan ödün vermeden müşterilerimiz için en değerli hizmeti üretmek vardır.

Diversification

ÇEŞİTLİLİK

Büyüme stratejimizin temel amaçlarından biri, belirsizlik ve riski en aza indirmek üzere çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmaktır.

Customer Focus

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizi anlamak için diğer tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan daha çok çalışmaya önem veririz.


Adaptice